വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Tuesday, November 8, 2011

Sex Massage

æÄÞGá Ø¢ØÞøßAáK, æÄÞGá æÉøáÎÞùáK ØídÄàÉáøá×zÞV ÄNßÜáU Ìt¢ ÆãÂÎÞÏßøßAá¢. èÜ¢·ßµÄÏßÜÞµæG, ÄçÜÞ¿áµ{ᢠÎØ޼ᢠ¥ÈáÍâÄßÆÞϵ B{áÎÞÃí.æصíØí ¥ÈáÍâÄßÆÞϵÎÞæÃK µÞøcJßW ÆOÄßÎÞæøˆÞ¢ çÏÞ¼ßAᢠÉçf ,ØÎÏAáùÕí ,ÄßøAáµZ ,ç¼ÞÜßµÝßEáU fàâ ®KßBæÈ dÉÄßµâÜ ¸¿µBæ{Aáùß‚á ÉøÞÄßæM¿áKÕøᢠÇÞøÞ{¢. ®KÞW ÈßøÞÖæMç¿I. §çMÞÝáU ÈßB{áæ¿ çÌÞùX µß¿Mù º¿BßæÈ øصøÎÞÏ ²øá ¥ÈáÍâÄßÏÞAß ÎÞxÞÈáU ØâdÄÎáIí. ¥ÄÞÃí æصí×bW ÎØÞ¼í. ØíÉVÖJßæa Øá~¢ ¥NÏáæ¿ ·VÍÉÞdÄJßW µß¿AáçOÞZ ÎáÄW ¥ÈáÍÕß‚á Äá¿BáKá. ÉßKà¿í, µâGáµÞøáæÎÞJáU µ{ßµ{ßÜᢠÎxí ¥¿áJ §¿ÉݵÜáµ{ßÜᢠÈÞ¢ ¥ùßÏÞæÄÄæK æÄÞGáÄçÜÞ¿Üßæa Øá~¢ ¥ÈáÍÕß AáKá.

¨ Øá~ÕᢠÖÞLßÏᢠèÜ¢·ßµÌtJßçÜAá ÕcÞÉßMßAáµ ÏÞÃá æصíØßÈá ÎáOáU æÄÞGáÄçÜÞ¿W, ©Ýß‚ßW ÎáÄÜÞÏÕ ÏßÜâæ¿ æº‡áKÄí. æÄÞGáØ¢ØÞøßAáK, æÄÞGáæÉøáÎÞùáK ØídÄàÉáøá×zÞV ÄNßÜáIÞµáK Ìt¢ ¥BæÈ ¥ˆÞJ ÆOÄßµç{AÞZ ÆãÂÎÞÏßøßAᢠ®KáUÄí ¥Èßç×ÇcÎÞÏ ²øá ÕØíÄáÄÏÞÃí. æÕùáæÄ ²øÞ{ßæa èµÏßW Éß¿ßAáµçÏÞ, ¥ÏÞæ{ ÈNç{Þ¿á çºVJá ÈßVJßÏÞçÜÞ çÉÞÜᢠ²øá dÉçÄcµ ¥¿áM¢ ÈN{ᢠ¥ÏÞ{ᢠÄNßW ©IÞµáKßçˆ? ØíÅßøÎÞÏß æÄÞGá ÄçÜÞ¿ßÏᢠآØÞøß AáµÏᢠæÉøáÎÞùáµÏᢠ溇áK ÆOÄßµZ ÉßøßEßøßçAIß ÕøáçOÞZ ©IÞµáK Õß×΢ ÄÞøÄçÎcÈ µâ¿ßÏßøßAá¢.

ÎØÞ¼í èÜ¢·ßµÄÏßW     
æصíØßW æÄÞGáÄçÜÞ¿Üßæa ØíÅÞÈ¢ ¥ÄßdÉÇÞÈÎÞÃí. ¥ÄßW  ÉøÎÞÕÇß dÖi çµdwàµøßAáK µÞøcÎÞÃí  æØX×bW ÎØÞ¼í. ÕßÕßÇÕÖBZ çÕIÄáçÉÞæÜ ÎÈTßÜÞAß dÉçÏÞ·ß‚ÞW æصíØí ¥Äßæa ÖøßÏÞÏ øàÄßÏßW ¦ØbÆßAÞ¢. ¨ ¦ØbÞÆÈJßW ®çMÞÝᢠآçÍÞ·¢ ©ZæMGáæµÞUÃæÎK߈.

§ÄßÈÞÏß ÄßøæE¿áAáK ¥Løàf¢ Õ{æø dÉÇÞÈÎÞÃí. ¥Äá ÕãJßÏá UÄᢠ¥¿áAUÄᢠØá·tÉâøßÄÕáÎÞÏÄßÈÞW ÈKí ØíÅÜ¢ µá{ßÎáùßÏÞµÞ¢, µß¿MáÎáùßÏÞµÞ¢. µáù‚á µâ¿áÄW çÈø¢ ²øáÎß‚á µß¿AÞX ©çgÖßAáKáæI CßW , ¥ÄcÞÕÖc¢çÕIß ÕçKAÞÕáK ØÞÇÞÈBæ{ˆÞ¢ ¥¿áJáÕÏíAÞX dÖißAáµ. çºÞçÐxí, Øíçd¿ÞÌùß Äá¿BßÏ èÜ¢·ßçµÞçJ¼È Ífà ÉÆÞVÅB{ᢠ ¥¿áJá ØâfßAÞ¢. Øá~µøÕᢠ ©çJ¼µÕáÎÞÏ  Ø¢·àÄÕᢠçµZAÞ¢.

æØX×bW ¿ºí ÎØÞ¼ í
·tê ØíÉVÖ µâGí §Ãµæ{ ¥¿áMßAÞX Õ{æø ËÜdÉÆÎÞÃí. ¨ µâGí ÖÞøàøßµ ¥¿áMæJ ¥Äßæa ÉøεÞ×íÀÏßW ®JßAá¢. Øá×áÎKÞÁßÏáæ¿ ÉÞÄÏßÜÞÃá ÉÜ dÉÇÞÈ ¾øOáØtßµ{ᢠèÜ¢·ßµ ©çJ¼ÈJßÈá Õ{æø ¦ÕÖcÎáU çÙÞVçÎÞÃÞÏ ²ÞµíØßçxÞØßæa ©WÉÞÆÈÕᢠ §BæÈ ÕVÇßAᢠ.ØídÄàµæ{ ©çJ¼ßMßAÞX Éáøá×XÎÞVAí ¦dÖÏßAÞÕáK ¯xÕᢠȈ ©ÉÞÇßÏÞÃá ÎØÞ¼í. ØídÄàµZ Éáøá×ÈßW ÈßKí §JøæÎÞøá ؼí¼ÎÞAW dÉÄàfßAáKáIí. ÉøØíÉø¢ dÖißAáKá. Éøß·ÃßAáKá ®K çÄÞKW §øáµâGVAᢠ¦ÕÖcÕáÎÞÃçˆÞ.

ÉáùJáU ÄçÜÞ¿W ¦VAÞÃá Øá~µøΈÞJÄí? ©çJ¼µÎˆÞJÄí? ¥ÄáæµÞIá ÉáùJá Äá¿BÞ¢. ©Ýß‚ßÜßÈí ®H ¦ÕÖcÎÞÃí. ¥ÜíÉ¢ ®Hµâ¿ß çºVJá Ä¿ÕßÏÞW  Øá~¢ §øGßAᢠ. ²¿á ¿àØíÉâY ¥çøÞÎÞæÄùÉß ²ÞÏßW (·tºßµßrÏíAáÉçÏÞ·ßAáK ®H) ©ÉçÏÞ·ß‚á ÎØÞ¼í Äá¿Báµ. ©U¢ èµÏßW ®H ²Ýß‚á øIá èµÏᢠµâGßJßøáNß ®H ¥ÜíÉ¢ ºâ¿ÞAßÏßGáçÕâ ¥Äí ÉCÞ{ßÏáæ¿ ºVÎJßÈá ÉáøGÞX. ®H ÄÃáJÄÞæÃCßW ÉáùJáIÞÏßøáK ÎáùáA¢ (æ¿X×X) µâ¿áµçÏÏáUá. ¥WÉæÎÞKá ºâ¿ÞAßÏ ®H µâ¿áÄW Øá~¢ ÈWµá¢.

ËÜ¢ µâ¿ÞX ºßÜ ØâdÄBZ            
ÎØÞ¼ßæa ºßÜ ¥¿ßØíÅÞÈÉøÎÞÏ æ¿µíÈßAáµZ ÎÈTßÜÞÏÞW ËÜ¢ ÕVißMßAÞ¢. ØídÄàµ{ßW æ¿X×X µÝáJßÜᢠçÄÞ{ßÜᢠÉáùJßæa ÎáµZ ÍÞ·JáÎÞÃí(ÎáÄáµßW). ¦ÃáBZAí §Äá È¿áÕßÜᢠÉã×í¿B{ßÜᢠçµdwàµøßAá¢.for more details click here

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !