വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Monday, October 17, 2011

About Ayurveda

Ayurveda (Sanskrit: आयुर्वेद; Āyurveda, "the complete knowledge for long life") or ayurvedic medicine is a system of traditional medicine native to India and practiced in other parts of the world as a form of alternative medicine. In Sanskrit, the word ayurveda consists of the words āyus, meaning "longevity", and veda, meaning "related to knowledge" or "science". Evolving throughout its history, ayurveda remains an influential system of medicine in South Asia. The earliest literature on Indian medical practice appeared during the Vedic period in India. The Suśruta Samhita and the Charaka Samhita were influential works on traditional medicine during this era. Over the following centuries, ayurvedic practitioners developed a number of medicinal preparations and surgical procedures for the treatment of various ailments .
Western medicine has ayurveda classified as a system of complementary and alternative medicine (CAM) that is used to complement, rather than replace, the treatment regimen and relationship that exists between a patient and their existing physician.
Ayurveda is grounded in the physics of the "five elements" Prithvi- (earth), Ap (water), Tej (fire), Vaayu (air) and Akasha (ether) — all of which compose the Universe, including the human body. Chyle or plasma (called rasa dhatu), blood (rakta dhatu), flesh (mamsa dhatu), fat (medha dhatu), bone (asthi dhatu), marrow (majja dhatu), and semen or female reproductive tissue (shukra dhatu) are held to be the seven primary constituent elements – saptadhatu of the body. Ayurveda deals elaborately with measures of healthful living during the entire span of life and its various phases. Ayurveda stresses a balance of three elemental energies or humors: vata (air & space – "wind"), pittha (fire & water – "bile") and kapha (water & earth – "phlegm"). According to ayurveda, these three regulatory principles— doshas are important for health, because when they are in a more balanced state, the body will function to its fullest, and when imbalanced, the body will be affected negatively in certain ways. Ayurveda holds that each human possesses a unique combination of doshas. In ayurveda, the human body perceives attributes of experiences as 20 Guna (qualities). Surgery and surgical instruments are employed. It is believed that building a healthy metabolic system, attaining good digestion, and proper excretion leads to vitality. Ayurveda also focuses on exercise, yoga, meditation, and massage. Thus, body, mind, and spirit/consciousness need to be addressed both individually and in unison for health to ensue.

The practice of Panchakarma is believed to eliminate toxic elements from the body. Eight disciplines of ayurveda treatment, called ashtangas are given below:
Internal medicine (Kaaya-chikitsa)
• Paediatrics (Kaumarabhrtyam)
• Surgery (Shalya-chikitsa)
• Eye and ENT (Shalakya tantra)
• Demonic possession (Bhuta vidya): Bhuta vidya has been called psychiatry.
• Toxicology (Agadatantram)
• Prevention diseases and improving immunity and rejuvenation (rasayana)
• Aphrodisiacs and improving health of progeny (Vajikaranam)
In Hindu mythology, the origin of ayurvedic medicine is attributed to the physician of the gods, Dhanvantari. for more details click here

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !