വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Saturday, February 11, 2012

ജോല്ലി മറന്നാലും ഉറങ്ങാന്‍ മറക്കരുതേ !!


Xnc¡pÅ PohnX¯n \mw hn«phogvNbv¡p X¿mdmhp¶ HcpImcyamWv Dd¡w. icnbmb Dd¡w In«msX tjm¸nMn\pt]mb Hc½ kz´w Ipªns\ ad¶pt]mb ]ckyw HmÀ¡p¶ntà -.- AXpIWvSp Nnesc¦nepw Nncn¨n«pWvSmhmw. AXn Imcyw CÃmXnÃ. \qdpIq«w Imcy§Ä sNbvXpXoÀ¡m\pÅt¸mÄ Dd¡s¯ \½Ä X¡mew amän\nÀ¯p¶p. F¶mÂ, AXp \ãs¸Sp¯p¶Xv \½psS DÂkmls¯bpw am\knImtcmKys¯bpw kuµcys¯bpw F¶pthWvS Poh\phsc  tZmjambn _m[n¡p¶Xmbn ]T\§Ä sXfnbn¨n«pWvSv. Dd¡w Hcp kabw \ãs¸Sp¯emsW¶p hnNmcn¡cpXv. ]e {]mb¯n ]ecoXnbnemWp \mw Dd§p¶Xv. Ipªmbncn¡pt¼mÄ HcmÄ IpdªXv 16 aWn¡qsd¦nepw Dd§pw. hfÀ¨bpsS Hmtcm L«¯nepw AXp Ipdªp Ipdªp hcpw. 

Dd§p¶Xv icoc¯n\p hn{iaamsW¦n Xet¨mdv B kabhpw ]WnbpIbmWv. A¶p \½Ä sNbvX apgph³ Imcy§fpw HmÀabn kq£n¨phbv¡p¶Xv \mw Dd§pt¼mgmWv. IqSmsX kvs{Skv tlmÀtamWmb tImÀ«ntkmfnsâ Afhp Ipdbv¡pI, Xet¨mdnsâ ktµihmlIcmb \yqtdm {Sm³kvantägvkn\p hn{iaw \ÂIpI F¶o {]{InbIÄ \S¡p¶Xv Dd¡¯n\nSbnemWv. Dd¡¡pdhv HmÀa¡pdhn\pÅ {][m\ ImcW§fnsem¶mWv. IqSmsX lrt{ZmKw, càk½À±w, {]talw XpS§nb tcmK§Ä¡pw Dd¡¡pdhv ImcWamhp¶p. icocthZ\, XethZ\, hnjmZtcmK§Ä, ssl¸ÀsS³j³, £oWw, Dd¡wXq§Â, hni¸nÃmbva, H¶nepw {i²tI{µoIcn¡m³ IgnbmsX hcpI, {]Xntcm[tijn¡pdhv, ImgvNa§Â, I¬XS§fnse Idp¸p\ndw, XeId¡w, A£a, tZjyw, hn{`m´n, Zl\¡pdhv, `mcw IqSpI XpS§n Ht«sd {]iv\§Ä XpSÀ¨bmb Dd¡anÃmbva aqew kw`hn¡p¶Xmbn ]T\§Ä sXfnbn¡p¶p.
Dd§p¶Xn\pw DWcp¶Xn\pw kabw Nn«s¸Sp¯p¶Xp hyànIÄ¡\pkcn¨p hyXykvXamWv.  cm{Xn ]Tn¡m³ B{Kln¡p¶ Ip«nIsf ]T\w cmhnte¡p amäm³ \nÀ_Ônt¡WvSXnÃ. _p²n¡p DWÀhp tXm¶p¶ kab¯v ]Tn¡mw. F{Xkabw Dd§p¶p F¶Xnt\¡mÄ F{X \¶mbn Dd§p¶p F¶XmWp {][m\w.  
Dd¡w HcpNn«bmWv. sNdp¸¯nte AXpioeam¡m\pw  XpSÀ¶v AXp ]men¡m\pw ioen¡pIbmWp thWvSXv. Ip«nIsf IrXykab¯p Dd¡m\pw DWÀ¯m\pw ioen¸n¡Ww. Dd¡samgnªncp¶v ]Tn¡p¶Xp \ÃioeaÃ. AXp ]ntäZnhks¯ ¢mkn {]Xn^en¡pItbm ]co£ Ipfam¡pItbm sN¿pw.
GXmWvSv 50 iXam\w t]cpw Dd¡anÃmbvabpambn _Ôs¸« ]e _p²nap«pIfpw A\p`hn¡p¶hcmsW¶mWv cmPys¯ sat{Sm \Kc§sf tI{µoIcn¨p \S¯nb Nne ]T\§Ä hyàam¡p¶Xv. - _ntlhnbd sXdm¸n hgn Nne AkzØXIÄ Hgnhm¡m\mhpw. AXmWv Dd¡KpfnIItf¡mÄ \ÃXpw. AanXamb elcn D]tbmKw Ime{ItaW Dd¡s¯ _m[n¡mdpWvSv. F{X {]mbambmepw A½bpsS aSnbn XeNmbv¨v XtemSensâ Xmf¯n ebns¨mcpd¡w sImXn¡m¯hcpWvSmhnÃ. AtX kpc£nXXzt¯msS hr¯ntbmsS Dd§m³ Nne amÀK§Ä \½Ä ioent¡WvSXpWvSv. AXnsem¶v ]Xnhmbn Htc kab¯v Dd§pIbpw DWcpIbpw sN¿pI F¶XmWv. cm{Xn elcn ]ZmÀY§fpw hymbma§fpw Nmb, Im¸n XpS§nb ]m\ob§fpw Hgnhm¡Ww. cm{Xn InS¡p¶Xn\v H¶caWn¡qÀ ap¼pXs¶ Blmcw Ign¡Ww.
AXpw efnXamb Blmcw ioen¡p¶XmWv BtcmKy¯n\pw kuµcy¯n\pw \ÃXv. InS¡p¶ Øehpw InS¡bpw hr¯nbmbn kq£n¡Ww. Dd§p¶ apdnbn kpc£nXXzw thWw. sNdp kwKoXw tIÄ¡p¶Xv \¶mbn Dd§m³ klmbn¡pw. AtXkabw InS¸papdnbn Sn.hn, henb iÐw, shfn¨w F¶nh DWvSmhp¶Xv Dd¡s¯ {]XnIqeambn _m[n¡pw. Dd§m³ thWvSn am{Xta InS¡sb D]tbmKn¡mhq. InS¡bnencp¶psImWvSp hmbn¡pItbm Sn.hn ImWpItbm Nn´n¡pItbm sN¿p¶Xp \¶Ã. cm{Xnbnse Ipfn Dd¡s¯ klmbn¡pw. t]Sns¸Sp¯p¶ Nn´Itfm kn\naItfm Dd§p¶Xn\pap¼p thWvS.
hmb\ Dd¡s¯ kzm[o\n¡p¶ {][m\LSIamWv. 

]t£, AXp hmbn¡p¶ ]pkvXI§sf B{ibn¨ncn¡psa¶p am{Xw. GXmbmepw D³tajt¯msS NmSnsbgpt¶Â¡m\pw Znhkw apgph³ DÂkmlt¯msS Imcy§Ä sNbvXpXoÀ¡m\pw XteZnhkw cm{Xn \¶mbn Dd§pI am{Xta hgnbpÅq.

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !