വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Friday, November 25, 2011

സ്ടമിന നില നിര്‍ത്താം !!! (Bnr)

²{ߢÉßµíØßW ØbVâ çÈ¿ÞÈᢠËí{Þxßæa É¿ßµZ µÏùÞÈᢠçÕIÄí ²Ká ÄæKÏÞÃí. ØíxÞÎßÈ! ®KÞW, ®LÞÃà ØíxÞÎßÈ? µÞÏßµÞÇbÞÈ¢ ÎxáÄø JßÜáU µÀßÈç¼ÞÜßµZ §ÕÏíAÞÏß ÕßÈçÏÞ·ßAæM¿áKÄáÎÞÏ ÖøàøÖµí ÄßÏÞÃí ØíxÞÎßÈ. ²xÕÞAßW ÉùEÞW ¥ÇbÞÈfÎÄ.

³çøÞøáJøßÜᢠØíxÞÎßÈÏáæ¿ ÄàdÕÄ ÕcÄcØíÄÎÞÏßøßAá¢. çøÞ·¢, ¥Éµ¿¢, ÕÞVǵc¢ §Õ ÎâÜ¢ ØíxÞÎßÈ È×í¿ÎÞÏÞÜᢠçÌÞÇÉâVÕÎáU µÀßÈÉøßdÖÎJß Üâæ¿ È×í¿æMG ØíxÞÎßÈ ÍÞ·ßµÎÞçÏÞ ÉÜçMÞÝᢠÉâVÃÎÞÏßJæKçÏÞ ÕàæI¿áAÞ¢.

ØíxÞÎßÈ µáùEÞW...
µáùE ØíxÞÎßÈ ÕcµíÄßæÏ æÎÞJJßW ©çz×øÙßÄÈÞAá¢. §Äí ¥ÇbÞÈf ÎÄ µáù‚á ÕcµíÄßæÏ ¯æùAáæù çøÞ·ÞÕØíÅÏßW ®JßAá¢. ØíxÞÎßÈ ÈßÜÈß VJÞÈᢠ¥ÅÕÞ È×í¿ÎÞÏßGáæICßW ÕàæI¿áAÞÈᢠ©ÉµøßAáK ºßÜ ÈßVçÆÖBZ dÖißAâ.

çÍÞçøÞÆbÙÈ ÉøßÖàÜÈ¢   : çÉÖàÌÜ¢ µâGß ØíxÞÎßÈ ÕVÇßMßAáK ¨ ÕcÞÏÞÎ JßÈí ²øá ÉøßÖàܵæa ÎÞV·ÈßVçÆÖ¢ ¦ÕÖcÎÞÃí.

³G¢   : ¦Æc¢ ÎßÄÎÞÏ çÕ·ÄÏßW µáù‚áÆâø¢ ³¿áµ. dµçÎà çÕ·ÄÏᢠÆâøÕᢠµâGßæAÞIáÕøßµ. ÖøàøçÉÖßµZ ÆãÂÄøÞÕáµÏᢠØíxÞÎßÈ ÕVÇßAáµÏᢠ溇á¢.

ÕcÞÏÞÎØÎÏ¢ µâGáµ    : ¯VæM¿áK ÕcÞÏÞÎJßæa ØÎÏ¢ dµçÎà ÆàV¸ß   Mß‚ÞW ØíxÞÎßÈ ÕVÇß‚áÕøá¢.

ÈàLW    : ØíxÞÎßÈ ÕVÇßMßAÞÈáU ÎÞV·B{ßW dÉÇÞÈæMGÄÞÃá ¯æùAáæù ®ÜïÞ ÖøàøçÉÖßµZAᢠ©çJ¼È¢ ÈWµáK ÕcÞÏÞÎÎÞÏ ÈàLW.

æd¿Aß¹  í : ÖøàøJßæa ÌÞÜXØí ÈßÜÈßVJáK çÉÖßµZAᢠÈÞÁßµZAᢠ©çJ¼È¢ ÈWµÞX æd¿Aß¹ßÈá µÝßÏá¢. ÖáiÎÞÏ ¥Løàf¢ ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕáÎÞÏ ³¼Øí ÕVÇßMßAá¢. Äá¿V‚ÏÞÏß æºÏíÄÞW ØíxÞÎßÈ µâGÞ¢.

çÏÞ·    : çÉÖßµZ, ¦LøÞÕÏÕBZ §ÕÏáæ¿ ÏáÕÄb¢ ÈßÜÈßVJáKÄßÈí ¥ÈáçÏÞ¼cÎÞÏ ¦ØÈBZ çÏÞ·ÏßÜáIí.

¥ÎßÄÞÏÞØ¢ çÕI
ØíxÞÎßÈ µâGÞÈáU ÕcÞÏÞÎÎáùµZ ÎâÜ¢ ¥ÎßÄfàÃçÎÞ ¥ØbÞØíÅcçÎÞ çÄÞKßÏÞW ÈßVJßÕ‚í ÕßdÖÎßAáµFollow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !