വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Thursday, March 3, 2011

AYURVEDAM IN KERALAM !

Ayurvedam in keralam

Introduction

Ayurveda is a Sanskrit word, derived from two roots: Ayur, which means life, and Veda, means knowledge. Knowledge

arranged systematically with logic becomes science. Ayurveda medical system, which was evolved in India, is around the

5,000 year old.

Ayurveda believes in the treatment of not just the affected part, but also the individual as a whole. Making it the natural

way to refresh you, eliminate all toxic imbalances from the body and thus regain resistance and good health. It has its

root in ancient Vedic literature and encompasses our entire life, the body, mind and spirit.

According to Ayurvedic philosophy the entire cosmos is interplay of the energies of the five great elements Space, Air,

Fire, Water and Earth. Vata, Pitta and Kapha are combinations and permutations of these five elements that manifest as

patterns present in all creation. Click here for Ayurveda Centre

Vata, Pitta and Kapha: the Three Doshas

Back to Top

In the physical body, Vata (composed of Space) and Air (the subtle energy associated with movement). It governs

breathing, blinking, muscle and tissue movement, pulsation of the heart, and all movements in the cytoplasm and cell

membranes. In balance, Vata promotes creativity and flexibility. Out of balance, Vata produces fear and anxiety.

Pitta, made up of Fire and Water, expresses as the body's metabolic system. It governs digestion, absorption,

assimilation, nutrition, metabolism and body temperature. In balance, Pitta promotes understanding and intelligence. Out

of balance, Pitta arouses anger, hatred and jealousy.

Kapha is formed from Earth and Water and is the energy that forms the body's structure bones, muscles, tendons. It

provides the "glue" that holds the cells together. Kapha supplies the water for all bodily parts and systems. It lubricates

joints, moisturizes the skin, and maintains immunity. In balance, Kapha is expressed as love, calmness and forgiveness.

Out of balance, it leads to attachment, greed and envy.

According to Ayurveda, there are seven body types which are mono-types (Vata, Pitta or Kapha predominant), dual types

(Vata-Pitta, Pitta-Kapha or, Kapha-Vata), and equal types, (Vata, Pitta and Kapha in equal proportions). Every individual

has a unique combination of these three Doshas. To understand individuality is the foundation of healing according to

Ayurveda, "The Science of Life".

Ayurveda and Kerala

Duration: One and a half hours/day for 07 to 14 days)
This is a complete rejuvenation therapy comprising of synchronized special massage, Herbal steam bath, Njavarakizhi,

Pizichil etc. This health program is directed towards improving the vitality. It will also go on long way to tone up the skin

and improve complexion.

Body Immunisation
( Duration: One and a half hours/day for 07 to 21 days)
This therapy is carried out after consultation with Ayurveda Doctor. It differs from person to person. This package

consists of Panchakarma (05 elements) Therapy. This Therapy is directed towards strengthening the immune system in

order to achieve ideal health. This therapy enhances the bodies' ability to develop immunization within itself to prevent

common seasonal diseases. Click here for Ayurveda Centres

Body Sudation
( Duration: One hour per day for 07 days)
This package comprises of synchronized massage followed by herbal steam bath. This is meant for improving body

resistance, improves the eyesight, inducing deep sleep, reduces high blood pressure and elimination of impurities in the

system etc.

Body slimming
( Duration: one hour per day for 07 days)
This package is deep massage using herbal powders. This reduces obesity, imparts, mobility to joints, strengthens

muscles and refreshes the body.

Panchakarma Therapy
( Duration: 02 Hours a day for 07 to 14 days)
The package contains the famous Panchakarma [05 therapies] and some of the sub therapies. It is a total and integrated

health pack meant for both the healthy and the sick. Therapies include synchronized massage, herbal steam bath,

Njavarakizhi, Pizichil Sirodhara etc. followed by Panchakarma therapy.
Click here for Ayurveda Centres
Pizhichil
( Duration: 14Days)
In this treatment, lukewarm herbal oils are applied all over the body by two to four trained masseurs in a special rhythmic

way for about 60 to 90 minutes per day for a period of 7 to 21 days. This treatment is very useful for Rheumatic diseases

like arthritis, paralysis, hemiplegia, paralysis-agitanus, sexual weakness, nervous weakness. Click here for Ayurveda

Centres
Njavarakizhi
( Duration : 14 Days)
It is a therapy by which the whole body or any specific part thereof is made to perspire by the application of certain

medical puddings externally in the form of boluses tied up in a muslin bag. Two to four masseurs apply this for about 60

to 90 minutes per day for a period of 14 days. This treatment is for all types rheumatism, pain in the joints, emaciation of

limbs, blood pressure, cholesterol and certain kinds of skin diseases.
Click here for Ayurveda Centres
Dhara
(Duration: 14 Days)
In this Treatment, herbal oils, medicated milk, medicated butter milk etc., are poured on the forehead in a special method

for about 45 minutes in a day. This treatment is mainly for insomnia, Vata predominated diseases, mental tension and

certain skin diseases.

Vasthi
( Duration: 14 Days)
Certain herbal oils, herbal extracts etc., are applied through the rectum daily for the period of 5 to 25 days. This treatment

is for arthritis, paralysis, hemiplegia, numbness, gastric complaints associated with rheumatism and constant

constipation.


Shirovasthi
(Duration: 14 Days)
Certain lukewarm herbal oils are poured into a cap fitted on the head for 15 to 60 minutes per day according to the

patient's conditions for a period of 7 days. This treatment is highly effective for facial paralysis, dryness of nostrils, mouth

and throat, severe headaches, burning sensation of head and other Vata originated diseases.

Udvarthanam
( Duration: 14 Days)
This is a typical massage with herbal powders for about 30 minutes daily for a period of 14 to 28 days. This treatment is

for the diseases like hemiplegia, paralysis, obesity (excess fat) and certain rheumatic ailments. Click here for Ayurveda

Centres


Abyangam
( Duration: 14 Days)
Special type of oil massage, in which strokes are given according to the diseases for 45 minutes per day for 14 days.

This treatment is very useful for obesity, especially for diabetic Gangrene (a condition due to lack of blood circulation in

the extremes of the body) etc.

Nasyam
( Duration: 14 Days)
Herbal juices, medicated oils etc., are applied through nose for 7 to 14 days. This treatment is highly effective for certain

kinds of headaches, paralysis, mental disorders, certain types of skin diseases etc.

Snehapanam
( Duration: 14 Days)
Medicated ghee is given internally in a proportionally increased quantity for a period of 8 to 12 days. This treatment is for

Osteoporosis, Arthritis, Sporaris, and Leukemia etc.

കിഴി ( Duration: 14 Days)
Herbal leaves and herbs or herbal powders are applied to the whole body in boluses with hot medicated oils for 45

minutes per day for a period of 7 to 14 days. This treatment is for Osteo-Arthritis, arthritis with swelling, spondilosis,

sports injuries etc.
Click here for Ayurveda Centres

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !