വായിക്കനെതുന്നവര്‍ താല്പര്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ വായനക്കുശേഷം അവരവരുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും, ഇടതു സൈഡ് ലുള്ള ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ, താഴെയുള്ള (പോസ്റ്റിന്റെ) ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെയോ ക്ലിക്കി അവരെയും ആരോഗ്യ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിക്കൂ, അതുപോലെ പുതിയ സൈറ്റ് ലിങ്കുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ആരോഗ്യകരമായ സൈറ്റ്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണു.[ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക. ][ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കും., പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക ! ]
[ 1 apple a day - no doctor, 1 tulsi leaf a day - no cancer, 1 lemon a day- no fat, 1 cup of milk a day - no bone problems. 3 litres water a day - no diseases.] കേരളത്തിലെ ആകാശ വാണി നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തൽസമയ ഫോൺ ഇന് പരിപാടി ശനിയഴ്ചാ രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ വിളികേണ്ട നംബർ1707066. ഔട്ട്‌ ഓഫ് തൃശൂർ; 0487 Food complaint Toll free number 18004251125; Food helpline Tollfree 1800112100, "Drunken Driving is punishable", " Alcohol consumption is injurious to Health"

Friday, March 11, 2011

Be a sight Ambassador !!!

Today, we might be one of the fastest growing economies in the world. But we also harbor one-fourth of the world's blind population. What is even more shocking is the fact that even though we had about 9,500,000 deaths last year, only 10,000 actually donated their eyes.
It is this kind of apathy that has become our inspiration to set up www.bharateyebank.org. Bharat Eye Bank hopes to become an important platform for disseminating vital information on eye donation. Of all the blind population in India, three million suffer from corneal blindness, which means their vision can be restored with donor eyes. Can there be a nobler cause than bringing the joy of sight?
But why then does the solution seem so elusive, especially if the procedure to harvest a person's eyes after death is so simple? The reasons are many, but primarily it has been the lack of a concerted effort by everyone involved, which includes, professionals, the media, Government, voluntary organizations and civil society at large.
So, what then is the solution? To improve awareness, all possible approaches need to be employed, be it the Hospital Cornea Retrieval Programs, grief counseling, or extending our wholehearted support to all the eye banks and voluntary organizations involved in the cause of eye donations. More importantly, I think we all have the power to make a difference; we just need to shed our apathy and become eye donors today.
I'm sure I will get your complete and full-hearted support in this noble cause. Become a sight ambassador and help us spread the gift of sight.
FOR MORE INFORMATION CLICK HERE



KeralaMatrimony
A part of BharatMatrimony.com
1000s of Malayalee Brides & Grooms
www.keralamatrimony.com/Register FREE

Wednesday, March 9, 2011

House of Sexual Health !


M.S. Sarkardispensary is a trusted name with thousands of satisfied customers. We have been operating for last five decades for the wellness of human being for making them fit physically as well as mentally.Doctors are very friendly to patients where they can talk to them very openly like a family member. So the communication would be very clear. Also the treatment process MS Sarker dispensary is No.1 in south India. Our medicines are 100% fruitful and are being exporting all over the world.

Sexual Tips:-


The sexual intercourse should be done only three hour after the dinner at night.

Do not drink water immediately after the sexual intercourse. If so there is a possibility for affecting cough, asthma like severe diseases. It is advisable to drink one glass of milk than water.

If night emission occurs more than two or three times in a month consult the doctor as treatment is needed.

Mr
. MS Sarkar chairman of MS Sarkar dispensary is a Well known and reputed unani physician in Kerala.his professional experience In unani medicine for the last five decades made him a popular person across India as well. His profound knowledge on unani medical treatment and the Application of medicine according to different bodily condition gave him envious Growth in the industry. MS Sarkar dispensary is an unbeatable and trusted name in the industry even in the new era.

S K
Sarkar (Govt.registered)son of the great unani physician Mr. MS Sarkar is an expert and genius in unani medicine. He is an eminent physician and well known councilor of unani all over India. His sincere and dedicated practice for the wellness of human beings made him very popular in India as well as in other parts of the globe in a shot period. He is awarded for his excellent performance with Aarogya Rathna in 2009-2010 and AS Hameed Smaraka Award in 2007. No doubt That he will be the inspiration to all who is in unani industry to make their own contribution for the growth of unani medical system in coming years. FOR MORE DETAILS CLICK HERE !

Home Online Jobs

Sexual Health - Kerala Treatement !

Modern Health centre located in Manacaud, Trivandrum, the scenic capital of Kerala, the South Indian state known as God’s own Country, specializes in the treatment of sexual ailments. Employing different alternative healing disciplines like Unani, Ayurveda and Cell Therapy, this clinic has gained the faith of thousands during the past 15 years. Founded by Dr. Hakeem Shakir, the clinic carries forward his proud familial tradition in alternate healing. By combining the Arabic tradition of Unani and the Indian system of Ayurveda with the more modern and empowering healing method of Cell Therapy, the clinic provides a holistic approach to the development of a fulfilling sexual life. The clinic also conducts camps in the districts of Kollam (Quilon), Cochin and Palakad in alternate weekends. for more information CLICK HERE






Tuesday, March 8, 2011

CRAFT - SPECIALITY INFERTILITY !


ABOUT CRAFT HOSPITAL

Nurturing your child and raising a happy family is the most rewarding experience in life. Infertility is not a curse, it is a medical problem that with the proper treatment and care can be rectified.
CRAFT is a specialty infertility research and treatment centre that houses a team of experienced doctors who are dedicated to the cause of helping you combat and overcome infertility. CRAFT is well equipped with a wide range of the latest diagnostic & therapeutic equipment and state of the art facilities. CRAFT is completely self sufficient and offers you all the necessary treatment under one roof. The Centre assures impeccable diagnosis which is the key to providing proper treatment and care. Our doctors offer treatment plans specific to medical needs of the couple, taking into consideration the severity of the disease, age of the couple and duration of the infertility. Every case is taken up with utmost care and attention. We at CRAFT believe in providing patients the highest standards of medical assistance along with the right guidance and support to help them through the overwhelming experience of conception and parenthood.FOR MORE DETAILS CLICK HERE

Monday, March 7, 2011

How to increase height !

Height remains due in human body at natural height stop and that is explorable further any time during youth-plus upto 35 years. That due portion is free from age bar, height bar, growth bar, marriage bar, issue bar but not capacity bar with Herbo-Height-Therapy, honoured with Award. for more details click here

Thursday, March 3, 2011

KERALA MEDICAL COLLEGES !

Kerala Medical Colleges

Medical colleges in kerala project, details, links, information, news and data are included in this page. We have worked a lot to collect all informations related medical colleges in kerala project. You can use the data of medical colleges in kerala for free of cost. All informations, programs, projects, details and data related to kerala medical colleges are
collected from other sites and journals. The informations and data in kerala medical colleges are more robust and reliable. Kerala is a highly educated state. There are so many prestigious professional colleges in kerala. So many famous medical, engineering, agriculture, veterinary colleges in kerala. All institutions are fulfilled with experienced staff.

College Name, Address, Phone, Email etc. Courses (No. of Seats)

Academy of Medical Sciences,

Pariyaram, Kannur, Kerala- 670502 (Malabar University)
Tel: +91 - 497 -2808111 +91 - 497 -2808111 , 2800362,
Fax: +91 - 497 - 2800362
5.5 year MBBS course

Government Ayurveda College
(Affiliated to Mahatma Gandhi University), Dhanvantri Nagar,
P O Trippunithura- 682301
5.5, 6.5-year BAMS course

Dental College, Medical College, P.O. Calicut- 673008
Tel: +91 - 495 - 2356781 +91 - 495 - 2356781
4-year BDS course

Government Ayurveda College
M.G. Road, Thiruvananthapuram - 695001
Tel: +91 - 471 - 2460190 +91 - 471 - 2460190
5.5, 6.5-year BAMS course

Medical College,
Gandhinagar, PO Kottayam- 686008
(Mahatma Gandhi University),
Tel: +91 - 481 - 2597311 +91 - 481 - 2597311 ,2597312
URL/Website:
Email: medal@md2.vsnl.net.in

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery- (M.B.B.S. - 100 Seats),

Doctor of Medicine ( Anesthesia, Dermatology, Venereology, Gen Med., Obst and Gynae, Social and Preventive Med, Anatomy).
Master of Surgery (Anatomy, Gen Surgery, Ophthalmic),
Master of surgery (Urology, Pediatric Surgery, Plastic Surgery, Thoracic Surgery).
Diploma in (Anesthesia, Gynecology and Obstetrics).
Super Specialty Master of surgery.

Medical College,
Kozhikode- 673078. (University of Calicut)
Tel: +91 - 495 -2355531 +91 - 495 -2355531 ,2355535
Fax: +91 - 495 - 2355331
MBBS (200 Seats).
Bachelor of Dental Surgery (30 Seats).
Doctor of Medicine (Anaesthesia,Dermatology, Venereology, Forensic Med., Obst and Gynae, Pharmacol, Psychiatry Social and Preventive Med, TB and Chest).
Master of Surgery (Anatomy, ENT, Ophthal)..
Master of Chirurgy (Urology, Paediatric Surgery, Plastic Surgery, Thoracic Surgery).
Diploma in (Anaesthesia, Child Health, Medical Radio Diagnosis, Medical Radiation Therapy, Pharmacy and Laboratory

Technical Training Course, Tuberculosis and Chest Diseases).

Medical College,
Mukankunnathukavu- 680581, Thrissur (University of Calicut)
Tel: +91 - 487 - 2201355 +91 - 487 - 2201355
MBBS (Total 100 Seats)

Medical College,
Thiruvananthapuram- 695011
(University of Kerala)
Tel: +91 - 471 - 2443095 +91 - 471 - 2443095
URL/Website: http://www.mctvm.com

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S. - 200 seats)
Bachelor of Dental Surgery (40 seats)
Doctor of Medicine ( Anatomy )
Doctor of Medicine ( Biochem )
Doctor of Medicine (Dermatology and Venreology)
Doctor of Medicine (Forensic Med.)
Doctor of Medicine (Physiology Social & Preventive Med)
Doctor of Medicine (TB and Respiratory Diseases)
Master of Surgery ( ENT )
Master of Surgery (Gen Surgery)
Master of Chirurgy (Paediatric Surgery)
Diploma in Child Health
Diploma in Clinical Pathology
Diploma in Medical Radiation Theropy
Diploma in Orthopedics
Diploma in Psychological Medicine.

Medical College,
Dental Wing, Trivandrum- 695001
4-year BDS course

T D Medical College,
Alappuzha, Kerala - 688005
Tel: +91 - 477 - 2282015
Fax: +91 - 477 - 856611
URL/Website: http://tdmc.freeservers.com

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S. - 100 seats).
Doctor of Medicine (Gen Med.)
Master of Surgery

Pushpagiri Institute of medical sciences and Research Centre
Thiruvalla
Pathanamthitta
Tel: +91 - 469 - 2733761 +91 - 469 - 2733761 , 2735205,2700755

Vaidyaratnam P S Varier Ayurveda College
(Affiliated to Calicut University), Kottakkal, Edarikode- 676501 5.5, 6.5-year BAMS course
Vaidyaratnam Ayurveda College,
Ollur-Thaikkattussery- 680322,
Tel: +91 - 487 - 2352503
URL/Website: http://www.vaidyaratnam-moss.com
5.5, 6.5-year BAMS course

Dr. Somerwell Memorial CSI Hospital & medical college,
karakkonam
Tel: +91 - 471- 2250233, 2250506
Thiruvananthapuram - 695011
Government Dental College,
Thiruvananthapuram - 695011

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology,
Post Box No. 2414, Thiruvananthapuram - 695 011.

Kannur University of Kerala Medical College,
Thiruvananthapuram – 695 011.

Thrissur Kannur University
Academy of Medical Sciences,
Pariyaram – 670 502.

AYURVEDAM IN KERALAM !

Ayurvedam in keralam

Introduction

Ayurveda is a Sanskrit word, derived from two roots: Ayur, which means life, and Veda, means knowledge. Knowledge

arranged systematically with logic becomes science. Ayurveda medical system, which was evolved in India, is around the

5,000 year old.

Ayurveda believes in the treatment of not just the affected part, but also the individual as a whole. Making it the natural

way to refresh you, eliminate all toxic imbalances from the body and thus regain resistance and good health. It has its

root in ancient Vedic literature and encompasses our entire life, the body, mind and spirit.

According to Ayurvedic philosophy the entire cosmos is interplay of the energies of the five great elements Space, Air,

Fire, Water and Earth. Vata, Pitta and Kapha are combinations and permutations of these five elements that manifest as

patterns present in all creation. Click here for Ayurveda Centre

Vata, Pitta and Kapha: the Three Doshas

Back to Top

In the physical body, Vata (composed of Space) and Air (the subtle energy associated with movement). It governs

breathing, blinking, muscle and tissue movement, pulsation of the heart, and all movements in the cytoplasm and cell

membranes. In balance, Vata promotes creativity and flexibility. Out of balance, Vata produces fear and anxiety.

Pitta, made up of Fire and Water, expresses as the body's metabolic system. It governs digestion, absorption,

assimilation, nutrition, metabolism and body temperature. In balance, Pitta promotes understanding and intelligence. Out

of balance, Pitta arouses anger, hatred and jealousy.

Kapha is formed from Earth and Water and is the energy that forms the body's structure bones, muscles, tendons. It

provides the "glue" that holds the cells together. Kapha supplies the water for all bodily parts and systems. It lubricates

joints, moisturizes the skin, and maintains immunity. In balance, Kapha is expressed as love, calmness and forgiveness.

Out of balance, it leads to attachment, greed and envy.

According to Ayurveda, there are seven body types which are mono-types (Vata, Pitta or Kapha predominant), dual types

(Vata-Pitta, Pitta-Kapha or, Kapha-Vata), and equal types, (Vata, Pitta and Kapha in equal proportions). Every individual

has a unique combination of these three Doshas. To understand individuality is the foundation of healing according to

Ayurveda, "The Science of Life".

Ayurveda and Kerala

Duration: One and a half hours/day for 07 to 14 days)
This is a complete rejuvenation therapy comprising of synchronized special massage, Herbal steam bath, Njavarakizhi,

Pizichil etc. This health program is directed towards improving the vitality. It will also go on long way to tone up the skin

and improve complexion.

Body Immunisation
( Duration: One and a half hours/day for 07 to 21 days)
This therapy is carried out after consultation with Ayurveda Doctor. It differs from person to person. This package

consists of Panchakarma (05 elements) Therapy. This Therapy is directed towards strengthening the immune system in

order to achieve ideal health. This therapy enhances the bodies' ability to develop immunization within itself to prevent

common seasonal diseases. Click here for Ayurveda Centres

Body Sudation
( Duration: One hour per day for 07 days)
This package comprises of synchronized massage followed by herbal steam bath. This is meant for improving body

resistance, improves the eyesight, inducing deep sleep, reduces high blood pressure and elimination of impurities in the

system etc.

Body slimming
( Duration: one hour per day for 07 days)
This package is deep massage using herbal powders. This reduces obesity, imparts, mobility to joints, strengthens

muscles and refreshes the body.

Panchakarma Therapy
( Duration: 02 Hours a day for 07 to 14 days)
The package contains the famous Panchakarma [05 therapies] and some of the sub therapies. It is a total and integrated

health pack meant for both the healthy and the sick. Therapies include synchronized massage, herbal steam bath,

Njavarakizhi, Pizichil Sirodhara etc. followed by Panchakarma therapy.
Click here for Ayurveda Centres
Pizhichil
( Duration: 14Days)
In this treatment, lukewarm herbal oils are applied all over the body by two to four trained masseurs in a special rhythmic

way for about 60 to 90 minutes per day for a period of 7 to 21 days. This treatment is very useful for Rheumatic diseases

like arthritis, paralysis, hemiplegia, paralysis-agitanus, sexual weakness, nervous weakness. Click here for Ayurveda

Centres
Njavarakizhi
( Duration : 14 Days)
It is a therapy by which the whole body or any specific part thereof is made to perspire by the application of certain

medical puddings externally in the form of boluses tied up in a muslin bag. Two to four masseurs apply this for about 60

to 90 minutes per day for a period of 14 days. This treatment is for all types rheumatism, pain in the joints, emaciation of

limbs, blood pressure, cholesterol and certain kinds of skin diseases.
Click here for Ayurveda Centres
Dhara
(Duration: 14 Days)
In this Treatment, herbal oils, medicated milk, medicated butter milk etc., are poured on the forehead in a special method

for about 45 minutes in a day. This treatment is mainly for insomnia, Vata predominated diseases, mental tension and

certain skin diseases.

Vasthi
( Duration: 14 Days)
Certain herbal oils, herbal extracts etc., are applied through the rectum daily for the period of 5 to 25 days. This treatment

is for arthritis, paralysis, hemiplegia, numbness, gastric complaints associated with rheumatism and constant

constipation.


Shirovasthi
(Duration: 14 Days)
Certain lukewarm herbal oils are poured into a cap fitted on the head for 15 to 60 minutes per day according to the

patient's conditions for a period of 7 days. This treatment is highly effective for facial paralysis, dryness of nostrils, mouth

and throat, severe headaches, burning sensation of head and other Vata originated diseases.

Udvarthanam
( Duration: 14 Days)
This is a typical massage with herbal powders for about 30 minutes daily for a period of 14 to 28 days. This treatment is

for the diseases like hemiplegia, paralysis, obesity (excess fat) and certain rheumatic ailments. Click here for Ayurveda

Centres


Abyangam
( Duration: 14 Days)
Special type of oil massage, in which strokes are given according to the diseases for 45 minutes per day for 14 days.

This treatment is very useful for obesity, especially for diabetic Gangrene (a condition due to lack of blood circulation in

the extremes of the body) etc.

Nasyam
( Duration: 14 Days)
Herbal juices, medicated oils etc., are applied through nose for 7 to 14 days. This treatment is highly effective for certain

kinds of headaches, paralysis, mental disorders, certain types of skin diseases etc.

Snehapanam
( Duration: 14 Days)
Medicated ghee is given internally in a proportionally increased quantity for a period of 8 to 12 days. This treatment is for

Osteoporosis, Arthritis, Sporaris, and Leukemia etc.

കിഴി ( Duration: 14 Days)
Herbal leaves and herbs or herbal powders are applied to the whole body in boluses with hot medicated oils for 45

minutes per day for a period of 7 to 14 days. This treatment is for Osteo-Arthritis, arthritis with swelling, spondilosis,

sports injuries etc.
Click here for Ayurveda Centres

Wednesday, March 2, 2011

Family Doctor / Health Tips !!

Vitamin A

Vitamin B

Vitamin C

Vitamin D

Vegetables

Boiled Rice

Orange

Fish oil

Mango

Wheat

Lemon

Ghee

Papaya

Ground nut

Gooseberry

Venna

Mathanga

Nuts

Guava

Egg

Carrot

Milk

Small banana

Morning sun rice

Egg yellow ball

Milk products

Tomato

Liver

Egg

Green leaves & products

Milk

Beef

Yoghurt

Liver

Fish

If a person have 60 kg weight, he need to get 60 gm. Protein daily for health. For example:- If a person have 60kg. weight, he need 60gm protein daily basis. Fish, Eggs white parts, Raagi, Milk, Milk products, Soyabean etc., these all have more protein availabe.

If you are facing gas trouble problem. ? just look this !

Getting Gas trouble by these foods: Coconut, ground nut, Almond-Badam, fried nuts, Cabbage, Cauliflower, Pottatto-Urulakizhangu, Cucumber-Vellarikka, Greenpeace, Carrot, Jackfruit-Seed, Pineapple, Watermelon,

Getting relief by gas problem: - Drink after eat, Jeera mixed boiled water, roasted perumjeerakam

Follow by Email

Cannot read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

Download here & Here
Download font for PC

Cookery tips Beauty tips Home garden

ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങള്‍ക്കും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കുന്നു. click here

Kidney help line !

വൃക്ക ദാന രംഗത്തെ മഹാ മനീഷി ! ഫാദര്‍; ഡേവിസ ചിറമേല്‍ ; ടെലിഫോണ്‍; 9846236342 ഇ-മെയില്‍; frdavischiramel @gmail .കോം

Mathrubhumi Eves

Popular Posts

Dr's Booking by S M S !